มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ ของไทย
บทความเรื่องอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำ ของไทย

น้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังคิดอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง แต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเข้าที่ไหนดี วันนี้เราได้รวบรวมเอา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศไทย มาเป็นอีกทางเลือกให้น้องๆได้ลองเอาไปพิจณาดูว่า ที่ไหนจะเหมาะกับเราบ้าง จะมีที่ไหนบ้างนั้น เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Rajabhat Institute Chandrakasem)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Phranakhon Rajabhat University)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 มรภ.พระนคร เป็นมหาวิทยาลัยด้านการฝึกหัดครูที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สังกัดกระทรวงธรรมการ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Roi-Et Rajabhat University)

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งพร้อมกับสถาบันราชภัฏอีก 4 แห่ง อันได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันราชภัฏนครพนม (ปัจจุบัน ได้รวมเข้ากับ มหาวิทยาลัยนครพนม แล้ว) และ สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันได้ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้ว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Rajabhat Maha Sarakham University)

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนในระดับอนุบาล อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ และ 1 โรงเรียนด้วยกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ภาพจาก http://www.ubru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยครูภูเก็ต” เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519)

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทัชยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏภูเก็ต” และมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ในนาม “โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน” มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479 มีการจัดการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษาจะเน้นทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning มุ่งให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสริมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม ปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาจีน นักศึกษาเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Buriram Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Buriram Rajabhat University”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจากการสถาปนา “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

มรภ.สวนสุนันทา ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 24 ของประเทศไทยจากเดิม อันดับที่ 18 ตกลงมา 7 อันดับ และได้อันดับ 1 ของราชภัฏ 5 ปีติดต่อกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา เคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อนอีกด้วย

เป็นยังไงกันบ้างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของไทย ทั้ง 10 ที่นี่ มีที่ไหนโดนใจบ้างไหม อย่างไรก็ตามอย่าลืมสิ่งที่เราชอบ อยากจะเรียนจริงๆ อย่าเลือกเรียนตามเพื่อนล่ะ

เปิดตัวแล้ว Sumsung Galaxy Note 20 Series ยลโฉมกันไปแล้วสำหรับ Sumsung Galaxy Note 20 Series ซึ่งประกอบไปด้วย Galaxy Note 20 และ Galaxy Note 20 Ultra โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ยังมี Gadgets อื่นๆ อีกด้วย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : 8 เกมสุด Exclusive ใน PS4 ที่เหล่าเกมเมอร์อยากให้มีบน PC!