รวม 6 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก คุณภาพดี
บทความเรื่องอื่นๆ

รวม 6 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก คุณภาพดี

รวม 6 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก คุณภาพดี – การเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆ ในปัจจุบัน นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้วยังได้เก็บประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไว้ใช้ในอนาคต หรือใช้ในการทำงาน ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสเหล่านั้นเนื่องจากสถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัยบางที่ที่มีค่าเทอมที่สูงเกินไป

แต่มหาวิทยาลัยที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องมีราคาค่าเทอมที่แพงเสมอไป มหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมไม่สูงแต่คุณภาพดีเยี่ยมของประเทศไทยก็มีอยู่มากมาย วันนี้เราจะมาแนะนำว่าควรไปเรียนต่อที่ไหนดี ที่มีค่าเทอมถูกสุดๆ มาให้เพื่อนๆ ได้เป็นตัวเลือกกัน จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง เรามาดูกันเลยว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง

รวม 6 มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูก คุณภาพดี

1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 11 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล คือมีการบรรยายทางโทรทัศน์และวิทยุผ่านดาวเทียม

ซึ่งการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลและเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวนนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น นับเป็นการกระจายการศึกษาสู่ภูมิภาคที่ดีเยี่ยม มสธ. จึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบเอนทรานซ์ได้ หรือผู้ที่ต้องการเรียนด้วยตนเอง ไม่มีการบังคับเวลาเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนของ มสธ. แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือ มีเพียงค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท และค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาอีก 700-3,200 บาท (แล้วแต่ชุดวิชา)

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกมาก ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าเทอมขึ้นมาแล้วในบางหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แต่ก็ยังถือได้ว่าสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

โดยที่หน่วยกิตรายวิชาเรียนในระบบปกติจะอยู่ที่หน่วยกิตละ 25 บาท (ซึ่งในเทอมแรกนักศึกษาใหม่จะต้องลงเรียนประมาณ 21 หน่วยกิต) และพอบวกกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วนั้น ค่าเทอมของที่นี่ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 3,200 – 3,750 บาทต่อเทอม (แต่ถ้าเป็นในหลักสูตรภาคพิเศษจะมีค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันไป)

คณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ

3. มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ (ภาคตะวันออก) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะดนตรีและการแสดง, คณะอัญมณี, คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฯลฯ

ส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยคณะที่มีค่าเทอมถูกที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ) 45,370 บาท หรือคิดเป็น (ประมาณ) 5,671 บาทต่อเทอม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยบูรพา

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ โดยได้รับการยกฐานะจากวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ 4,500 – 7,000 บาทต่อเทอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มราชมงคลที่มีค่าเล่าเรียนถูกมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว โดยมีค่าเล่าเรียนภาคปกติเริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเทอม มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด ซึ่งทำการเรียนการสอน 5 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละคณะก็ได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ สำหรับค่าเล่าเรียนของที่นี่

เริ่มต้นที่ 7,500 บาทต่อเทอม และที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นงวด ๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าสมัครเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1) จำนวน 300 บาท, ค่าออกเอกสารหลักฐานการแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท (รวมแล้วไม่เกิน ภาคเรียนละ 1,000 บาท) ฯลฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและมีค่าเทอมกลางๆ ให้เลือกเรียนอีกด้วย ทั้งนี้อยู่ที่การค้นคว้าของผู้ที่ต้องการเรียน รวมไปถึงการขอทุนการศึกษาในการเรียน การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินไปได้บ้าง

อยากพักผ่อนแต่งบน้อยตามมาที่นี่เลย งบน้อย เที่ยวไหนในไทยได้บ้าง มาคลายเครียดจากวุ่นๆกันเถอะ หรือจะพักผ่อนอยู่บ้านหาดูอะไรสบายๆก็ต้อง 4 ละครไทยน่าดู ครึ่งปีหลัง ที่น่าดู